WorkHeros logo

WorkHero 

Handelsbetingelser

 

1. Generelt  

1.1 Produkter og tjenester udbydes af:

WorkHero

Solsikkevej 4

3390 Hundested

CVR: 38023284

Kontakt os på hej@workhero.dk

Produkter kan købes med både VISA, Mastercard og Dankort.

Alle priser for online kurser er i danske kroner inkl. moms.

Alle priser for konsulentydelser inklusive klippekort er i danske kroner ekskl. moms. 

 

 

2. Aftalens indgåelse  

2.1 Aftalen mellem WorkHero og kunden: 

Ved konsulentopgaver:  WorkHero fremsender et skriftligt tilbud til kunden med specifikation af serviceydelsen. En aftale mellem WorkHero og kunden består af følgende: Tilbuddet, kundens accept, evt. fravigelser af handelsbetingelserne samt disse handelsbetingelser. 

Ved køb af online produkter: Produkter leveres digitalt via e-mail umiddelbart efter køb.

 

2.2 

Ved indgåelse af aftale forpligter kunden sig til at opgive korrekte oplysninger, herunder navn, adresse, CVR (i det tilfælde hvor der er tale om konsulentopgaver), mobilnummer, og e-mail. WorkHero forpligter sig til at behandle alle oplysninger med kunden fortroligt.
Personoplysningerne registreres hos WorkHero og opbevares i fem år fra kundeforholdet er ophørt, hvorefter oplysningerne slettes. WorkHero benytter cookies som en hjælp til at håndtere siden og din oplevelse som besøgende. Læs om vores persondatapolitik og cookiepolitik her. Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som vi opbevarer og behandler om dig ved at kontakte os på hej@workhero.dk. Du kan herudover altid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger samt anmode om rettelse eller sletning af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet, kontakt os på hej@workhero.dk. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

2.3

WorkHero forbeholder sig retten til at annullere en opgave, hvis WorkHero ikke kan udføre opgaven. I sådanne tilfælde vil kunden ikke blive faktureret for opgaven.  

 

3. Priser  

3.1

Alle priser opgives i danske kroner og er eksklusive moms ved konsulentydelser og inklusive moms ved online kurser.  

3.2

WorkHero forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer uden forudgående varsel. 

  

4. Betaling og fortrydelse  

4.1

Betaling for konsulentydelser skal ske senest 8 dage efter modtagelse af faktura fra WorkHero. Fakturaen udsendes efter aftalens indgåelse. Ved køb af online kurser og klippekort, betales der i webshoppen med kortbetaling eller mobilepay. 

4.1.1

Ved design af hjemmeside/webshop kan betaling inddeles i rater efter aftale. Dog skal hele beløbet være indbetalt senest ved overdragelse af hjemmesiden.   

4.1.2

Ved bestilling af ydelser og produkter online modtager WorkHero betaling via betalingskort, bankoverførsel, som angivet på fakturaen eller på Workhero.dk. 

4.2

Ved for sen betaling fremsendes betalingspåmindelse. Herefter beregnes morarenter jævnfør Renteloven. Herudover tillægges et varslingsgebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse.  

4.3

I tilfælde af kundens misligholdelse af betalingsforpligtelser er WorkHero berettiget til at indstille sit arbejde, indtil betaling sker. Ved væsentlige mislighold af betalingsforpligtigelser til WorkHero, er WorkHero berettiget til at ophæve aftale med kunden. Såfremt kunden træder i betalingsstandsning, indleder akkordforhandlinger, går konkurs eller lignende, er WorkHero ligeledes berettiget til straks at standse videre arbejder, samt ophæve aftaler.  

4.5

Ved betaling i rater er det ikke muligt at stoppe en betaling. Ved tilmelding forpligter du dig til at betale alle rater.

4.6

Alle abonnementer faktureres 8 dage inden den nye abonnementsperiode starter.

 

4.7 Fortrydelse  

4.6.1

Ydelser købt hos WorkHero er lavet efter ønsker til design m.m. Fortrydelsesretten ophører derfor, når bestillingen er bekræftet (ved betaling), hvorefter arbejdet påbegyndes. Fortrydelse skal således ske skriftligt på hej@workhero.dk, inden vi påbegynder opgaven.  

 

5. Kundens forpligtelser 

  • Kunden skal stille alt nødvendigt og relevant materiale til rådighed for WorkHeros udførelse af opgaven og meddele alle de til opgaven nødvendige oplysninger. Det er kundens ansvar at have rettigheder til materiale stillet til rådighed for WorkHeros udførsel af opgaven. 

  • WorkHero har ophavsret til produktet og ydelsen efter gældende ophavsretlige regler.  Kunden har 

dog altid den fulde brugsret uden særlig betaling til den ydelse, der er leveret, også efter aftalens ophør. 

Mekanisk, fotografisk, digital eller anden gengivelse af WorkHeros produkter og ydelser, såvel papirudgaver som de digitale eller dele deraf, er ikke tilladt.

5.3

Kunden er forpligtet til at deltage i møder under projektforløbet i det omfang dette er nødvendigt og skønnes hensigtsmæssigt for projektets gennemførelse. Under møder skal kunden være repræsenteret ved beslutningsdygtige repræsentanter.  

5.4

WorkHero kan ikke holdes ansvarlig for materialer, som beskadiges eller bortkommer i WorkHeros varetægt. Det anbefales derfor at beholde kopier af alt materiale, der sendes til WorkHero.  

5.5

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning.  

5.6

Kunden forpligter sig til at oplyse Workhero ved ændring af opgivne oplysninger, f.eks. telefonnummer,  e-mailadresse og lign. Oplysninger herom kan sendes til hej@workhero.dk 

 

6. Abonnementer, klippekort og opsigelse

6.1 Supportabonnement  

6.1.1

Supportabonnement er gældende for 6 måneder, medmindre andet er aftalt ved aftalens indgåelse. 
Et abonnement betales for hele perioden på 6 måneder, og der refunderes ikke ved opsigelse midt i perioden.

6.1.2

Aftalen fornyes automatisk med 6 måneders forlængelse.  

6.1.3

Opsigelse af supportabonnement skal ske senest 30 dage inden aftalens udløb. Aftalens udløb 
fremgår altid af faktura. Hvis aftalen ikke opsiges senest 30 dage inden aftalens udløb, bliver den 
automatisk fornyet med 6 måneder, jf. punkt 6.2. Faktura for den nye periode fremsendes 8 dage inden udløb, jf. punkt 4.4.  

6.1.4

Opsigelse af abonnement skal ske via mail til hej@workhero.dk senest 30 dage inden aftalens udløb.  

 

6.2 Klippekort  

6.2.1

Klippekort skal benyttes inden for 12 måneder fra faktureringsdato.  

 

6.3 Markedsføringsabonnement: Google Ads og Sociale Medier

6.3.1

Abonnementet kan opsiges med to måneders varsel og betales pr. måned, medmindre andet aftales ved. aftalens indgåelse.   

6.3.2

Aftalen fornyes automatisk hver måned.

6.3.3

Opsigelse af markedsføringsabonnement er løbende måned + 2 måneder.   

6.3.4

Opsigelse af abonnement skal ske via mail til hej@workhero.dk.  

6.4

Såfremt WorkHero ønsker at ophøre med abonnementstypen, kan WorkHero opsige abonnementet med en måneds varsel. Evt. forudbetalt beløb vil blive tilbagebetalt.   

 

7. Reference og markedsføring og rapportering.

7.1

WorkHero har ret til at benytte kundens navn og link til hjemmeside som reference på hjemmeside.  WorkHero rapporterer skriftligt som aftalt i tilbuddet om forløbet. 

 

8. Ansvarsbegrænsning  

8.1

WorkHero er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.   

8.2

Erstatningsansvar for tab eller skader kan i intet tilfælde, uanset på hvilket ansvarsgrundlag ansvar gøres gældende, overstige et beløb svarende til prisen på produktet eller ydelsen der har givet anledning til, at kravet rejses.  Den beløbsmæssige begrænsning af erstatningsansvaret skal dog ikke gælde, hvis dette strider mod ufravigelig lovgivning.

8.3

WorkHero fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.  

8.4

WorkHero fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af WorkHero på baggrund af kundens oplysninger. WorkHero kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Det påhviler kunden at godkende dette inden offentliggørelse. Når kunden har godkendt produktet, har WorkHero ikke ansvar for fejl og mangler samt eventuelle uforudsete følger af brugen af det leverede produkt. Ansvaret for videre anvendelse af produktet er alene kundens.  

8.5

Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra WorkHero.   

8.6

WorkHero er ikke ansvarlig for lagring af filer el.lign. medmindre andet er aftalt.  

 

9. Misligholdelse  

9.1

Såfremt en af parterne misligholder aftalen, finder dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder dansk rets almindelige erstatningsregler, anvendelse. WorkHero kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, mistet avance, driftsforstyrrelser og lignende.   

 

10. Force Majeure  

WorkHero fraskriver sig al ansvar for force majeure-forhold, der gør at WorkHero ikke er i stand til at levere  som aftalt, som følge af forhold, der ligger uden for WorkHeros kontrol,  og som WorkHero ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, epidemier, pandemier, svigtende forsyninger af råmateriale, leveringer fra tredjemand (herunder tele- og  netværksleverandører) ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning samt import- og/eller eksportforbud. 

 

11. Tvister  

Alle uoverensstemmelser og tvistigheder, som måtte udspringe af aftalen, herunder fortolkning, gyldighed og udførelse, skal afgøres efter dansk ret.

Parterne skal forsøge at løse enhver sådan uoverensstemmelse ved meditation gennem en mediator udpeget af Danske Mediator advokater, c/o Danske Advokater, H.C. Andersens Boulevard 45, 1553 København V. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for mediation fastsat af Danske Mediator advokater og reglerne om god advokatskik.  

Hvis uoverensstemmelsen ikke er løst ved mediation, inden 60 dage efter at mediator er blevet udpeget, er enhver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved retten med Hillerød Ret som værneting.

Betingelser gældende pr. 1. januar 2023